Ang Crypto Winter ay ang Tamang Panahon para sa Pagbuo ng Proyekto

Nabawasan ang Bilang ng mga Scam

Sa isang bear market, nagiging mas maingat ang mga tao sa pamumuhunan at nagiging sanhi ng pagkawala ng kapangyarihan sa mga proyektong may masamang reputasyon.

Ang Tamang Panahon para sa Pagpapalawak

Sa halip na isang kondisyon ng bear market ng isang proyekto na humina, ito ang tamang oras para magpalawak. Sinabi ni Zhao, CEO ng Binance, na may mga plano ang Binance na palawakin ang abot nito sa pamamagitan ng pag-recruit at pagbitaw ng mga kumikitang deal nang agresibo.

Magiging Mas Solid ang Komunidad

Sa mahihirap na panahon tulad ng isang bear market, malalaman mo kung sino ang mga malalakas na miyembro ng iyong komunidad. Ang mga nabubuhay ay ang mga tunay na taga suporta. Sa isang bear market, ang nabubuhay na komunidad ay matututo nang higit pa tungkol sa iyong proyekto at turuan ang kanilang sarili sa kung ano ang makakaapekto sa pagtitiwala para sa tagumpay ng isang proyekto.

Blockchain Innovation

Ang pinakamahusay na mga inobasyon ay palaging nilikha kapag may presyon. Sinusubukan ng lahat ng mga proyekto na gumawa ng mga inobasyon na nagpapasigla sa isang bull market kapag ang oras ay tama. Maraming malalaking kumpanya ang maaaring palawakin ang kanilang mga proyekto at mamuhunan pa sa Web3 at DeFi bilang kinabukasan ng internet at entertainment. Ayaw ding maiwan ng SeaDEX. Kami ay nagpaplano at bumuo ng Mulitichain DEX Aggregator ayon sa aming isinulat sa aming bagong roadmap.

Ang Crypto Winter Ang Tamang Panahon Para Umunlad ang SeaDEX

Bawat sitwasyon ay may hamon at pagkakataon. Kung paano namin haharapin ang sitwasyon ay ang aming desisyon, at pinili ng SeaDEX na makita ang bear market na ito bilang isang pagkakataon at magandang panahon para sa amin upang bumuo ng aming platform at manatiling tapat sa aming mga layunin. Mananatili kami sa patuloy na pagbuo at pagpapalaki ng SeaDEX. Anuman ang mga kundisyon, patuloy na lalago ang SeaDEX kasama ng matatag na komunidad at mga mamumuhunan.

--

--

Your gateway into the Defi ecosystem; A suite of next-gen Decentralized Applications focused on the Southeast Asian crypto market.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
SeaDEX

SeaDEX

471 Followers

Your gateway into the Defi ecosystem; A suite of next-gen Decentralized Applications focused on the Southeast Asian crypto market.